• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی پیام نور

یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

مسابقات قهرمانی جودو دانشجویان