• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

شماره همراه :۰۹۳۹۰۷۷۴۵۱۵

تلفن تماس :۰۲۱۲۲۴۸۵۱۵۱      فکس :۲۲۴۵۸۲۰۳

ایمیل:mehdi.nasirzade@gmail.com