• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

سمینار تخصصی نسخه نویسی ورزشی به میزبانی پیام نور مرکز بوشهر برگزار شد

سمینار تخصصی نسخه نویسی ورزشی به میزبانی پیام نور مرکز بوشهر برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نوراولین دوره تخصصی نسخه نویسی ورزشی امروز صبح به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار گردید
دراین سمینار ۱۰۰ نفر از مربیان ودانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور ؛آزاد ؛جامع علمی کاربردی وعلوم پزشکی حضورداشتند
دکتر عبدالمهدی نصیرزاده که از مربیان برجسته بدنسازی کشور می باشد تدریس این دوره را به عهده داشتند که درخصوص ملاحظات تمرینات مقاومتی ؛استقامتی ومهارتی در دوره های مختلف تمرینی ،همسازن سازی نیازهای تغذیه ای ومکملی با برنامه های تمرینی وزمانبندی های نوین تمرینی مواردی را برای شرکت کنندگان ارایه نمودند
این سمینار به همت هیات ورزش های دانشگاهی استان بوشهر توسط انجمن بدنسازی وپاورلیفتینگ فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برگزار گردید که درانتها به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دورهداز سوی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی اهدا گردید