• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مسابقات پرش اسب

مراسم توزیع جوائز مسابقات پرش اسب با حضور دکتر علی کریمی ریس هیات سوارکاری استان تهران ودکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ومشاور ریس فدراسیون سوارکاری