• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

کلاس مربی گری درجه ۲ با حضور دکتر نصیرزاده و دکتر کریمی