• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.
بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه این اسپید

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه این اسپید