• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.
بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه حمید

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه حمید