• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مدیریت رویداد سبز

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه پیام نور

رئیس همایش  :دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

دبیر علمی همایش  :دکتر محمد سیاوشی

دبیر اجرایی همایش  :سرکار خانم معصومه بابایی مبارکه

محورهای همایش

بازاریابی ورزشی

برنامه ریزی راهبردی در ورزش

کارآفرینی در ورزش

مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی

مدیریت منابع انسانی و نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاهی

مدیریت ورزش همگانی در نظام دانشگاهی

دیپلماسی ورزشی

نقش ورزش در همدلی و همزبانی دولت و ملت

ورزش و توسعه پایدار