• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

روز دوم کلاس تخصصی درجه ۱ بدنسازی و پرورش اندام