• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.
بازدید دکتر نصیرزاده از زورخانه جوانمرد شهدای کن

بازدید دکتر نصیرزاده از زورخانه جوانمرد شهدای کن