• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

کلاس مربی گری درجه ۳ بانوان هیئت استان تهران

SONY DSC SONY DSC SONY DSC