• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

آزمون عمومی مربی گری درجه ۲

0f2300fb-e0b1-4692-961d-a252e4335b88 004ee9e7-6b48-4d6e-aa02-f1f0f3d5b127 4bb04e5d-d249-4d5c-ab3a-aab2958e9ad0 49b643f6-5075-48b5-af87-b3f9ac5dac4d 59b2ee47-b470-4561-8dbf-651a1523c2e8 572261bd-544e-4917-bfc9-13de280f9358 1250963f-e53c-4e45-a584-c4b292709269 8299877f-945f-487d-a340-e74711f48b8f b381606c-e592-4196-ab11-28aeccc8612a c79969b3-81c2-41ee-bbab-2932148eab90 ebe4303f-2ada-44bd-933e-545a71b2c32d f03085e4-1c84-44f1-9915-ce04b538081b