• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

ابلاغ دکتر عبدالمهدی نصیرزاده به سمت مشاور در امور فرهنگی و ورزشی دانشگاه استان البرز

Image (3)