• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اجرای تمرین هوازی با شکم خالی می تواند منجر به چربی سوزی بیشتری شود.

اجرای تمرین هوازی با شکم خالی می تواند منجر به چربی سوزی بیشتری شود.این جمله را دکتر پروفسور”میشل اولسان “از دانشگاه آیوبرن آلباما تایید می کند.او در مورد تمرین هوازی اول صبح می گوید:بدن طوری طراحی شده که کربوهیدراتش هایش حفظ می کند.بنابراین وقتی با معده خالی تمرین هوازی انجام شود بدن از چربی بیشتری به عنوان سوخت استفاده می کند تا بتواند تا جای ممکن ذخایر کربوهیدرات خود را حفظ کند.اما صبر کنید نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه:در طول شب بدن وارد یک چرخه چربی سوزی می شود تا گلیکوژن برای را برای مغز حفظ کند.تحقیقات نشان داده که شما می توانید از این جریان سود ببرید وبا اجرای تمرین هوازی به عنوان اولین اقدام بعداز بیدار شدن(قبل از خوردن هرچیزی)مصرف چربی ها توسط بدن را افزایش دهید تا سوخت عضلات را برای تمرین تامین کنند.