• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور – سازمان مرکزی

7aac6742-5139-46f8-9c45-1e7bbb32c519 a244cbb2-3ceb-40d3-b366-a9a50170b1dd b20fdca6-e2f9-4724-add1-3f421a1e27ff ede832ea-ace6-4beb-8363-f177ae01506d f2f16bbe-e31c-406c-bc1d-904119bb4b96

fb96949e-6310-4de6-ab81-3848b63cd917