• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ارائه مقاله دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

ارائه مقاله دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مشتریان از خرید پوشاک ورزشی آدیداس با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی