• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

استقبال دکتر نصیرزاده از تیم ملی پرورش اندام

0d571170-7e82-499e-8cb8-b70978d5b66b 0f0c874c-80e2-4731-80af-56afc624ce0d 1b31e76b-e8f1-472d-a1a1-a7724ae4ee83 2a3a0406-08d8-4181-a3f0-f6de1e0a28d0 2a6ce668-b5ed-4c1e-9542-098689f1f9b5 5a009b42-c32c-4383-a039-4c7ffa319a0f 7a263515-5934-400d-a42e-589c9a1d70d0 56ca479f-ed82-4694-a11d-a2a3b1c59745 749a914b-d070-4840-8009-21a98b70b6cb a9f4c170-469c-4457-bc25-915b73fffe37 ab1265cf-02d5-4adc-bbd7-1a295aa21c49 aec6f64c-db7b-498a-8baa-4e840cd12be3 b55cc0ba-bec6-47ce-b46d-324d94381252 c2a89637-f8a5-43aa-adb2-9dc866a8a06c c9a3d331-381a-4f9a-bdaf-264fd70f46aa d2804635-565b-4540-b9fc-3d3fcea9728c