• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اعزام کاروان ورزش دانشجویی به مسابقات جهانی

2a78791e-3e2f-4029-aa10-aaec675cbcbb

45d5381d-6cd7-4a0e-b60b-29254838a9b4

4827c73b-7f20-418b-b014-bd6958004c11

c9cde534-a7c5-4216-bfbb-99f1afb68eca