• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

المپیاد ورزشی محل برگزاری قم شهریور ۹۴

02b760cd-f30f-4e8c-a321-d72e708675a0 08c52a28-7d5f-41a9-9869-ff60110be851 67a13d13-b4e9-4d05-b0ec-e6e8ce4a743d 981b3267-aa04-4f3d-8656-b9a93c2314da 39681d23-8413-4553-83b9-fc34daf69b7b 5980075c-35f2-4018-9e63-ff610d30cda9 a20a6c66-ae7c-4ba8-a420-4dfb1a50d23b b4852047-9cbc-4722-bfe0-39031250fcef be62048d-43f8-46e2-bdb1-0f888135bd16 c7a9865b-9bdd-47d0-9306-0280eb430a3e c5541fcd-61f0-46fc-b574-a1b95ac11b58 d09ae16a-fb82-4675-b28b-8eba47068be7 f3a08ac5-5c6e-46db-ad75-ba02821d6498 fba0a5de-3be7-4ffb-a611-752752b1449a fd9d7eb0-1e3d-4ecc-baa6-401b269906d8