• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

المپیاد ورزشی محل برگزاری قم شهریور ۹۴

0d828e24-1894-4d16-a2c6-d02c2642fe1a 1d188687-8208-4042-9f55-a9fe19f51fb2 7aea7bf7-4a1d-43ca-9bca-2aa10b261c41 7d42d075-f606-4a18-818c-8bec913f0134 8a7c8919-3fed-45ea-bef2-6085dd788c8d 8ae0c718-500d-4639-bdfe-5621eb0ce628 9aa99eb0-455d-474b-b08e-c637bcec9ad5 3639754b-7b55-430f-b637-24785f24b03b 9572017d-4857-4323-bc23-cd679831dd66 c24a25ba-d261-4e66-86d1-b73d29ec0262 cb4507c1-04a5-48f9-bfd1-3690cd106b8b d9b7f01f-d7ad-4f62-a470-e1cc7cc69b6d e1f94b3b-f710-49d8-b35e-bcf4689b714b e3754e35-ef57-4548-8d70-e58fc50c07fd fc03d731-7ddf-4665-b8f5-7db700fa0cc3 fdc46b0b-d1d7-46d0-94b9-9578bcc6964f