• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

المپیاد ورزشی / محل برگزاری : قم / شهریور ۹۴

0f5b2d39-0054-47f0-8e7b-a1bdb15a4336 1e37514f-67a0-49e8-894d-d6f82923212d 4de0818f-1f84-4329-b37a-5aa24c5a1f2f 8bfdbefb-e643-4815-81b1-2f7ad91735d1 9d243b33-050b-4cd5-bbe5-dc5fcb1f8f3f 010c883e-a25d-484e-919d-f06bdaeca139 47fc56e0-1c8e-43a4-a0cc-01b45416caff 91edfe2d-ab28-4c4e-9add-b52524ceee48 5814c2cf-3504-4e2f-a83b-7115fdc2d7de 7316a6d6-64bc-4081-bc46-86f0cd39ec5a 29843509-1692-4362-adbe-15849be6ea0f b8d0711c-777a-4729-ab75-8d58798899e5 cbeae576-cbfa-4f88-af1e-7d0b89459bb3 dbce4d10-c303-4f75-aec1-0f59a3ca5625 ddcc1723-c006-4bcb-9297-8e49c1f408a1 e76f26c9-b714-4f3f-832e-ca8a03ad72dd