• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

المپیاد ورزشی محل برگزاری همدان شهریور ۹۴

9cf9ecc1-a3f1-4e28-992e-fd557400c818 9e6417d5-3555-4591-8d65-f2b452c155a5 9fc8ae93-1684-4d33-ba9d-223698697661 14ccbe4e-5f4e-4fd9-a121-4781c0dc32ee 032f955f-5798-426e-a9cc-776c89f0a1f0 173dc2d0-0e56-42ba-a9c2-68eda3b19c74 815e80c3-f57b-40b1-8c61-3cff94f03552 3407ee79-1d34-4fe0-b67a-2ede313e87ba 8410c32c-afb8-4deb-9551-8ab29f4e0125 9110ca2f-a067-4a17-afe6-1d08d1403548 5202311b-a137-4977-902e-f73eb8a441a3 13354045-f90c-409e-bb52-7b81fa6bb488 (1) 13354045-f90c-409e-bb52-7b81fa6bb488 b285a138-8e71-4dfd-b8a2-17e1098effa7 be245fb8-9dfc-453a-afe2-77b876556f7f d800708d-459d-44d9-b6ea-75252f0d39a5 dd0c824a-c361-4769-a1df-71dbc4b8f0fb f0bbfc7b-f5f4-4cce-9659-bb7d1f6d2d0b fe82701d-1021-4bd7-86e5-9ec91e036956