• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

انتصاب آقای دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به سمت عضو شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان تهران د

Image (2)