• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انجمن همایت از دیابت

0e75ed8a-e6a3-447f-a599-44a4e5c34ebb 7b7ad6e5-d1da-48a3-87ab-b2ddc225cd83 7c2f2cff-d9f0-41fd-ab58-9f83fead9554 163241c4-b2f9-48c4-aa9f-35929548b345 aa078b72-7d11-4076-a6bd-5609abf063ab f15b329f-e059-40a3-83a0-8eeee8a09a0b