• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین روز کلاس تخصصی درجه ۱ بدنسازی و پرورش اندام

4ebd03f0-856d-415c-814a-994ae062fc7e

6e04030d-e2ae-4f41-9210-11e253a80459

a5c42306-3e89-4380-91c6-925c87adcb6a

abbf20d4-b8c4-4e2c-b61c-85d90b73aaed

e11f2ec5-cf4b-41a8-974f-a8416a4fa8fe