• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدیددکتر نصیرزاده از باشگاه تن تاک

1cba0c7b-88e3-4f4d-ba2b-9a56593661fc 5e4ff3ee-b529-4e3d-96c0-824461c12a04 7bcd47e7-9532-4f3c-8b22-e3917e6c2ff0 0036bbde-b580-4a15-a2e1-7615b3955eb0 533c41fa-7bf7-4cd7-8069-b4237879988f b3130746-4643-455c-98f0-722db36c18d8 c7336abd-1bed-4587-9885-ba2e5997eb0c d7d41a7e-4e21-4a05-a19c-5f6e38d0060c