• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدیددکتر نصیرزاده از باشگاه نادری‎

4ae58881-d273-4aa1-bf59-08acf04dc07e 58d6b174-f776-4d3a-bdd6-99b21c6d14fa 83e6e7a7-4ad4-4e3f-b5c3-f38a9ebf86f5 96987fd6-17a9-47cd-97f5-21dde64f9348 b6f597ae-b3dd-405b-801f-0f43df0ce391 d0774253-de58-4274-9f6e-8e1641cfc271 e5df3fe5-0879-425c-aec3-40a486100363