• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدیددکتر نصیرزاده از باشگاه گلستان

1db6e5cf-de28-4f09-8ed4-da9a1ad83850 4b47e4cf-e64b-49df-b541-fb3f832db812 89df6da6-4837-4c53-afa8-dda40191a270 945f9f69-15bb-4047-8fd6-18f40c05b275 4259fd68-6d5a-40de-a93b-6994adef3585 a601826f-e676-4ba4-942e-c9e5334d9bc2 e77ef46f-5bbc-48ab-8d36-a81db9f3ca9c