• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید از باشگاه تن ورز

7e1606db-0c2b-4063-a9bc-34d4adda3928 68b6bacd-9359-49f8-a9c0-39a688cacb57 478c5314-43c3-44d0-9955-8344942b2306 58070156-5706-4d26-9abf-896c027540bd a77061b5-4aa4-41be-867b-2efb3720d8f9 ba1abef7-4594-46e5-b975-8b2ba2dc5e21 ecc5867b-8654-4a46-b907-2c08b0b56d29