• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید از با شگاه آروین

00ff7ba7-89dc-4a56-9533-ef7946904568 30dfaa91-e397-42c3-8237-30b3e8e5e29e 39db3b21-5af7-47fa-820a-476ad7446ae9 75d5de56-bcc2-461a-9cd6-e73bca179944 a07d4c56-3565-4cfa-8ffa-d23c52bf1486 ad934d14-1b3f-4af1-afe8-51758d1eb91c bac99d48-c918-4e02-9186-2e90c3a3b838 d96ec73a-aa91-451f-869d-f1c739e43461 e0223ca1-6bf3-4be4-a890-4900567936e2