• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید از کشتی شهر حسن آباد فشافویه

50c46c8c-fb17-4c3f-a98b-00dcc944eddd 80ffe0cf-9433-4a90-ac50-b008b16ebe8a 674ba9b7-e35c-4725-a0b3-4a9417e3d3f9 04481bc9-e27a-4749-8789-e1845ad6d835 dc3951a8-3e34-4058-9ae5-5699e83a74c1