• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر عبدالمهدی نصیرزاده از باشگاه آریامن واقع در میدان منیریه

62b2a858-3038-4826-bc3e-d0159954e39b 341c54f4-e89e-4a7c-9770-ac4f48ea039a 18112aa4-7388-4a68-8f07-c2c71d981e22 00057496-5971-4090-81ca-524199373c7d e2d49e39-6c6a-42bd-9ee7-562c9ea3220f e259aee4-e65b-4cde-b1c4-581be59eb9c6 ef901741-43e9-4d5a-a731-9d334fb01993