• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر عبدالمهدی نصیرزاده از مجموعه ورزشی شهید پرورده

2e3f5aae-0a63-4e2f-a251-6223764f709a 9eb4faa6-7cb8-4c6b-9cd1-d41559f18038 33da0f24-1fd1-4da9-98e9-9521779d9094 592577fe-a865-4465-94f4-ca16fc83f8ef 08838098-955d-4073-b623-1df2ff968cc6 a70ad63f-549b-4130-a8d1-a6f0bcb4bdd1 a80e794c-4ddc-4eae-ab7c-aad11aeaf934 a33673d8-f6bc-4958-8aee-cd574624bcf6 ad2a3a7d-c8a0-446b-bb0b-8eea1e5ff9c6 e46f1e3a-3618-4704-ac67-3671fe73f6d0 eb99a665-598b-4506-9e26-1fd7de9f7a54 f0b07762-1618-4b26-a5bf-fcf4a5e69ff1 f5aacc79-10c5-4363-937a-c611fe8a1612