• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه آریان

0ec06332-40f9-45cb-b9dd-395d4219f263 6d1136d3-d4cb-4cdc-adf3-800c643e1d95 4640d3e9-4124-4737-ba7a-039f57528da7 7670b8b3-1a9f-4e13-8952-b42025884ee2 13337c32-a3b8-4adc-95cf-abe6b2e9df14 98148fba-8af3-4a19-b96f-0d64ebaf9419 3518651c-e808-478f-949b-1cceeecddbf8 b80295e2-213c-40c6-9abd-266ba0fdf034 baf33c56-e751-4f2c-93d9-d3056f8c0a00 c7b6c953-f0f0-4bb4-bee3-7e50f18637e2 ebc2e56d-fe5e-4fee-865d-85e45f9edd45 eef3c217-13c1-4f25-9e3f-b7d3fbe391bc