• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه اسپید

2d5d3492-d27a-4613-88d9-5411ea804513 06cfefb8-8ed9-425d-896f-f3fe8b3def50 47cdc1d3-2a1a-4a67-9052-6bc51d55ef25 66e95e29-2f41-479e-8946-7ccdf2c9b2b7 2402e6e3-7c00-456c-878f-3e5be8749fa8 767757b0-0e9c-47e6-8d1f-0bbd5661ddf8 815853de-66eb-4f51-a6b6-6a150fb17e8e af0e2cc7-1279-4e41-ad8b-c2718059cf0d bba07575-72e5-47f0-adfa-b690a7f49e9e c0b8ead3-92b6-4ac7-ab87-3ae1c6f9d8a0 cd9ea81d-c94d-4d2f-978b-4a30a8808fb5 efe67b41-a7f1-4731-8303-a96b497413b1 fa79bef8-9e83-4f05-a549-ab18d47b912a fd8250be-2616-4976-874d-70455d65db3b fdb3db64-d944-41b3-acef-9cba98c9df67