• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه الماس

4ab7ccea-0ef7-4ccc-a536-44056fd2ac1c 4f57dfd2-912d-4f03-9d6b-c8a0b9001489 245b5da3-1c11-4ed7-977c-138c7dd80dd8 284a5c21-6c54-4272-9d6b-ca420aece026 f43e1272-ffff-4676-b1a8-17c4a550b1f9