• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه بدنسازی میرداماد

3e2cfdff-3d98-404d-a9ac-15375a6947ce 4abe68d7-1d21-4001-ba84-57c9c34a8e0f 6aed57c3-653f-4426-9979-bfd73c080770 c82a09b6-e22c-4831-99fc-78f315df1ffa