• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه حمید

2b736e80-73d5-42ab-87c1-61c7e66b0690 21dd2803-5124-4916-bef5-e3ae704a924e 313f829a-57da-419a-8f2a-dfc360e21527 c1acc11a-64d6-47d8-8ffb-e1196a6d24f8