• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه سعیدیان

3a459944-5b55-4c8d-b15b-4992453a2833 5a40ce07-ee45-4105-9673-332d7044d099 6dd60431-8b40-462e-9eb1-879d069b3e96 20b6c3c4-9083-425c-adfc-374ad9adbcdb b1dae5e0-a887-4310-a19a-f737a9d93cf1 e8076738-a624-4d2b-82e4-fa84ec53e5d4