• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه صبا

37d3362a-0e8a-42a9-ae04-c58d98ba0d07 79dd064a-8262-4ba4-9344-237d57975089