• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه طلایی

1e0b0fd4-6377-4912-b7ea-00d8e4e91bde 3b95a428-088c-4287-a71c-f9cb21b4a990 582e77c0-7070-4057-8e3e-f8d2aa7c98b6 7272efc5-6850-43c1-be2d-9f85a2d624e6 214008e6-cdb7-450f-b16a-8d6cf8f21697 b43b4fba-ba10-4618-a6b1-7656f1aa21cd f787561f-f0b6-4512-be3d-ecefb70cdae4