• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه قصر نشاط

7a25e23c-e644-4b48-bf7d-09aeaf30261a 645df2fe-da7e-479e-b00f-33f68f7bc227 4197b905-1175-464b-a86b-beae878b5f48 5951c1d1-6231-4496-8aab-f057b17bdd32 d6fa6e00-fc8b-4a26-8048-f615fad5ce8f