• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه نادری

4b493a36-1f24-459c-a9af-7d6caaec1653 17f1857d-f3e2-490e-97b0-0223378cdfc3 748e37ca-671d-4e40-b0f9-5830b7312e8a c48519fb-c004-476e-b20f-6631d62d41c4