• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه پارسیان نور

1f4721c1-7727-476e-bb97-2328df5c4e68 2c0a3410-b903-4385-ab55-eb8299ccfda0 75e244dd-28f9-4ca8-9e5b-013be739f3a2 79a1df7a-b771-42ce-a7e7-45e6aa7cced7 75052be9-bbb6-4211-9a56-09606223ca6a b20b33a8-8466-46a0-be9e-eff71337f705 d48e1fc3-a93a-469a-a602-ca8f92b3440d ee0e259d-a67b-4ff2-9f00-997d1f41aeec