• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه پردیسان نور

12abbfc5-3d8d-4b2d-af80-2ee5fc0d5ed9 317acb84-b66d-42eb-bfcb-19658b863550 948d25eb-336b-4d47-9cfc-9c29be386a7a 9179565a-801f-40a1-945c-42ab45a69b8a 40306874-8676-46e5-8d39-e2f1ccd3d3f6 abadd31a-03f7-4541-a3b7-f45263ee8ca7 bad96845-8e15-4ca2-ba53-9874e17bdc07 d2e2fadb-4a67-40be-b787-8baad2705aa6 da5cc6d5-f784-4ec0-b010-a24933b7eba2 e6bf7311-8c13-4e9b-8806-3b82518e3003