• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه پرواز

8de43c76-70da-49e7-bfbc-8c32008544e1 19ce3e45-cdd5-421c-bd92-9d3c2a2d7b53 85723b42-55f0-48e3-83b1-221c3efa48eb a1e230af-df53-4529-9669-183a84f1ee39 f5da22fc-d52e-4e85-b5cf-9e491d3a1712