• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از باشگاه یاسین

1e592a26-2bfe-4387-9bb4-1b3932e95db2 3b8ed5f2-50af-4130-a340-697934335d10 4b1ebe0a-7f69-421b-8d1d-538b2d13bcc4 86e7f80c-9985-4e97-9853-0cf6c8a76b48 a9d938a2-7754-45f7-b262-a03e9c7c29f2 d34176f9-f4b7-4856-a38f-151f6f23e4bf