• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از با شگاه راشا

4bd170fc-9b37-495b-901d-006697b75c79 5bf9e4ca-5e40-433a-8cba-bb14fafa9458 6906a618-1a31-4937-b879-1e4e30845fdc 84462cb6-c796-4484-9746-62cc1a06cc32 c1151bce-9f9b-4ec8-98d6-4b07e2bf3c6e cf46c722-d4d3-4d04-8de7-90f8049d0c9f e4ccbe06-464c-484a-a0ff-63b1372eec87 fb2b697d-3014-40ca-bfa7-1077702ffa30