• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از کلاس مربیگری والیبال

03f8f20d-4981-4b54-94f8-adfa1dcd0331 4d4d03b9-de00-4970-b552-b46dd619fb19 3569a2b0-db10-4682-ac42-871888a014e3 17775a36-35dd-4ad2-b4e6-33a6e82842d6 cc26a299-d56c-4ba2-a2fc-6af32680dbe4 ce1ebbdf-2d36-44a4-b6cf-2824a3a77a79 d01f3f95-1720-41fb-9a97-c2cb01a3b8e5 f34c6915-3eba-4cda-b456-eb9366b8133e