• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده با جمعی از قهرمانان رشته رزمی

4f0cadb3-c47e-4e6b-8399-1e9890e23cd2 90520085-e262-486f-bdb0-8feb473c902c